tlo

Specjalista w dziale BR w zakresie nowoczesnych urządzeń grzewczych

Miejsce pracy Bilcza
Twoje zadania:
 • Udział w rozwoju innowacyjnych technologii, procesów technologicznych i nowych produktów.
 • Współpraca z jednostkami badawczymi, ośrodkami naukowymi, kontrahentami oraz innymi działami firmy
 • Udział w badaniach, testach, walidacji nowych produktów.
 • Poszukiwanie nowych technologii i rozwiązań.
 • Udział w tworzeniu zaplecza sprzętowego na potrzeby badawczo-rozwojowe.
 • Udział w opracowywaniu koncepcji technologicznych. Wsparcie analityczne dla wszystkich procesów związanych z planowaniem i projektowaniem zasobów technicznych do realizacji produkcji masowej wdrożonych produktów.
 • Współpraca z działem konstrukcyjnym w trakcie wprowadzania nowego produktu oraz udział w jego ewaluacji, proponowanie unowocześnień, nowych rozwiązań.
 • Opracowywanie metodyki badań i działań rozwojowych.
 • Opracowywanie dokumentacji technologiczno-badawczej.
 • Udział w procesach wdrażania i ochrony patentowej wynalazków.
 • Udział w projektowaniu i wykonywaniu prototypów i produktów końcowych.
 • Opracowywanie koncepcji projektowej nowoczesnych systemów ogrzewania budynków systemów dostarczania ciepłej wody użytkowej oraz systemów powiązanych, bazujących na wdrożonych produktach.
 • Komunikacja z potencjalnymi odbiorcami produktu, a także ustalanie z nim celów projektu oraz konkretnych założeń.
 • Obecne zadania będą ukierunkowane na zagadnienia z zakresu termodynamiki, technologii innowacyjnych elementów grzejnych, zaawansowanych urządzeń AGD, oraz zagadnień technologicznych z tym związanych, Ponieważ jesteśmy przekonani, iż satysfakcja z osiągniętych celów, realizacja własnych ambicji oraz możliwość łączenia osobistych zainteresowań z pracą zawodową przynosi wymierne korzyści, staramy się budować zespoły ludzi, których predyspozycje, kwalifikacja i umiejętności optymalnie korespondują z powierzonymi zadaniami. Jednocześnie jasno precyzujemy obowiązki.
Czego oczekujemy:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane dziedziny związane z: fizyka techniczna, ogrzewnictwo, termodynamika, energetyka budynków lub pokrewne).
 • Wiedza techniczna w zakresie domowych systemów grzewczych, zagadnień związanych z charakterystyką energetyczną budynków.
 • Język angielski – w zakresie rozumienia dokumentacji technicznych.
 • Podstawowa wiedza w zakresie instalacji elektrycznych, elektroniki oraz urządzeń niskonapięciowych.
 • Umiejętność pracy zespołowej w środowisku interdyscyplinarnym.
 • Otwartość na niestandardowe rozwiązania.
 • Duża samodzielność w organizacji pracy.
 • Mile widziane
 • Znajomość SolidWorks, Eplan.
 • Doświadczenie w pracy przy wdrażaniu nowych produktów, instalacji elektrycznych oraz urządzeń niskonapięciowych.
 • Umiejętności konstruktorskie.
Co oferujemy:
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Dobrą organizację pracy.
 • Perspektywiczny i rozwojowy system wynagrodzeń.
 • Umowa o pracę na pełny etat/ kontrakt B2B.
 • Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.
 • Parking dla pracowników.

Zgłoszenia wraz z CV prosimy kierować na adres:

rekrutacja@formaster.com

W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy rekrutacja.


Aplikując na to stanowisko potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną.
Proszę o zamieszczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwany dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest z siedzibą w , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , dalej jako „Spółka”.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej pod adresem: rodo@formaster.com lub pisemnie na adres administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917), dalej jako: "KP";
  • w zakresie danych innych niż wskazane w art. 221 KP, na podstawie dobrowolnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • do celów ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed takimi roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji, które mogą zostać podniesione przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi z zakresu rekrutacji na rzecz Spółki, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji i 1 msc po jej zakończeniu.
 6. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych do celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku licząc od daty wpływu CV.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki, a także podmioty współpracujące ze Spółką w procesie rekrutacji.
 9. Posiadają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - w zakresie danych przetwarzanych dla potrzeb niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę,
  • przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody oraz umowy,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie, kontaktując się ze Spółką pod adresem: rodo@formaster.com, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych wskazanych w art. 22.1 KP będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Przetwarzanie innych danych niż w art. 22.1 KP jest możliwe na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale podanie tych danych nie jest obowiązkowe.


..................................................
Data,podpis

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Formaster S.A z siedzibą w Kielcach (25-818), ul. Fabryczna 24. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku dobrowolnej zgody – także w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody lub na podstawie umowy przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia danych. Ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować pod adresem: rodo@formaster.com. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji można uzyskać pod adresem https://formaster.com/klauzula-informacyjna/

Zgoda na potrzeby aktualnej rekrutacji - Warunek konieczny

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Formaster S.A danych osobowych zawartych w moim CV w zakresie wykraczającym poza art. 22.1 Kodeksu pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

.........................
Data

........................................
Podpis

Zgoda do celów przyszłych rekrutacji - Dobrowolnie

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zgadzam się na przetwarzanie przez Formaster S.A danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji.

........................
Data

........................................
Podpis